Procedura bezpieczeństwa w warunkach pandemii COVID-19

Procedury zdalne nauczanie 26.10.2020

Procedury zdalne nauczanie 09.11.2020

Procedury bezpieczeństwa

Załącznik 1 - Oświadczenie rodzica

Załącznik 2 - Procedury obowiązujące w Bibliotece szkolnej

HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEGO NABORU DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

 

Rekrutacja podstawowa:

  • 11 maja 2020r. - 23 czerwca 2020r.  do godz. 15.00 Kandydaci  ze szkół podstawowych  zakładają swoje konta na stronie internetowej tylko w szkole ponadpodstawowej  pierwszego wyboru. Wniosek powinien być podpisany przez ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach

  • 11 maja 2020r. - 20 maja 2020r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku do szkół z oddziałami dwujęzycznymi, wstępnymi i sportowymi

  • 11 maja 2020r. - 14 lipca 2020r. do godz. 15.00 – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatom do szkół zawodowych

  • 21 maja 2020r. – 3 czerwca 2020 r. oraz 15 – 17 czerwca 2020r. - przeprowadzenie w szkołach ponadpodstawowych z oddziałami wstępnymi, dwujęzycznymi i sportowymi odpowiednio sprawdzianów predyspozycji i kompetencji językowych lub prób sprawności fizycznej

  • 10 czerwca 2020r. oraz 19 czerwca 2020r. – szkolne komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości informację o wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej

  • 19 czerwca 2020r. – 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00 – kandydat ma możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji.

  • 26 czerwca 2020r. – 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00 – kandydat uzupełnia złożony wniosek o kopię świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty składa się w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru

  • 13 lipca 2020r. do godz. 12.00 - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  • 13 lipca 2020r. od godz. 12.00 – 20 lipca do godz. 12.00 - kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zgodnie ze swoimi preferencjami, potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkół ponadpodstawowych oryginałów świadectw, zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu. Kandydaci nigdzie niezakwalifikowani składają wnioski do szkół z wolnymi miejscami.

  • 21 lipca 2020r. do godz. 14.00 - publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc 

 

Szanowni Państwo!

Przekazuję komunikat rządowy z dnia 9 kwietnia 2020r:

 

- zamknięcie szkół zostaje przedłużone do 26 kwietnia 2020 r. Do tego czasu- tak jak dotychczas- placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne;

- Egzamin Ósmoklasisty zostaje przełożony. Odbędzie się najwcześniej w czerwcu. O konkretnych terminach MEN będzie informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminu;

- sekretariat szkoły pracuje zdalnie. W sprawach ważnych prosimy o kontakt  pod numerem telefonu 693 368 616 lub 501 568 511 lub poprzez dziennik elektroniczny Vulcan i Outlook Office 365.

- wszystkie zasady oraz obowiązujące  obostrzenia znajdują się w zakładce „Aktualne zasady i ograniczenia” w dziale Ważne informacje na stronie gov.pl/koronawirus

 

 

Barbara Celmerowska

NABÓR DO KLAS PIERWSZYCH

Dnia 04 maja 2020 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021 i będzie trwała do 29 maja 2020 r. Wkrótce na stronie www.uml.lodz.pl w zakładce edukacja zostanie opublikowane uaktualnione zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w tej sprawie wraz z dokładnym harmonogramem.

Zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi przez Premiera i Ministra Zdrowia:

 

od 1 kwietnia 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego.

 

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.

Dyrektor Wydziału Edukacji UMŁ

Berenika Bardzka