HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEGO NABORU DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021:

 

Rekrutacja podstawowa:

  • 11 maja 2020r. - 23 czerwca 2020r.  do godz. 15.00 Kandydaci  ze szkół podstawowych  zakładają swoje konta na stronie internetowej tylko w szkole ponadpodstawowej  pierwszego wyboru. Wniosek powinien być podpisany przez ucznia i rodziców lub prawnych opiekunów. Kandydat może wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w tych szkołach

  • 11 maja 2020r. - 20 maja 2020r. do godz. 15.00 - złożenie wniosku do szkół z oddziałami dwujęzycznymi, wstępnymi i sportowymi

  • 11 maja 2020r. - 14 lipca 2020r. do godz. 15.00 – wydawanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatom do szkół zawodowych

  • 21 maja 2020r. – 3 czerwca 2020 r. oraz 15 – 17 czerwca 2020r. - przeprowadzenie w szkołach ponadpodstawowych z oddziałami wstępnymi, dwujęzycznymi i sportowymi odpowiednio sprawdzianów predyspozycji i kompetencji językowych lub prób sprawności fizycznej

  • 10 czerwca 2020r. oraz 19 czerwca 2020r. – szkolne komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości informację o wynikach sprawdzianów oraz prób sprawności fizycznej

  • 19 czerwca 2020r. – 22 czerwca 2020r. do godz. 15.00 – kandydat ma możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji.

  • 26 czerwca 2020r. – 30 czerwca 2020r. do godz. 15.00 – kandydat uzupełnia złożony wniosek o kopię świadectwa oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokumenty składa się w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru

  • 13 lipca 2020r. do godz. 12.00 - publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

  • 13 lipca 2020r. od godz. 12.00 – 20 lipca do godz. 12.00 - kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zgodnie ze swoimi preferencjami, potwierdzają wolę podjęcia nauki poprzez dostarczenie do szkół ponadpodstawowych oryginałów świadectw, zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty, a przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki zawodu. Kandydaci nigdzie niezakwalifikowani składają wnioski do szkół z wolnymi miejscami.

  • 21 lipca 2020r. do godz. 14.00 - publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz wolnych miejsc