12 grudnia 2019 r. w ramach realizowanego na terenie naszej szkoły projektu „SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI” klasa VIIB uczestniczyła w wyciecze naukowej do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi. Nie było to tylko tradycyjne zwiedzanie.  Nasz przewodnik  na początku opowiedział nam o realizowanych projektach, rozbudowie naszego ZOO, w którym powstaje dużo nowych inwestycji. Następnie mieliśmy zajęcia warsztatowe w laboratorium, gdzie poznawaliśmy wybrane gatunki zwierząt, mając możliwość spotkania się z nimi twarzą w twarz,  poznania ich zwyczajów, charakterów i środowiska życia. Potwierdziła się dawno znana zasada - Najlepiej uczyć się przez doświadczanie.

Realizacja projektu pt.:

„SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI”

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014 - 2020

Informacje o projekcie „Szkoła przyszłości”

Nr umowy: RPLD.11.01.02-10-0027/18-00

Oś Priorytetowa: XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Działanie: XI.1 Wysoka jakość edukacji

Poddziałanie: XI.1.2 Kształcenie ogólne

Termin realizacji:  01.03.2019 -  28.02.2021

Ogólna wartość projektu: 1 614 924,14 zł

w tym:

Kwota dofinansowania z UE: 1 372 685,51 zł

Kwota dotacji celowej: 129 018,51 zł

Wkład własny: 113 220,12 zł

Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie u 143 uczniów (w tym uczniów z SPE) Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja pracy z uczniem w okresie 24 m-cy realizacji. Działania planowane do realizacji wpłyną na wyrównywanie szans uczniów
z różnych środowisk, zarówno przez indywidualizację podejścia do pracy
z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji kluczowych.

Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi nastąpi m.in. poprzez:

·        Realizację zajęć wyrównawczych i dodatkowych,

·        Rozwijanie uzdolnień, umiejętności zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, cyfrowych, przedsiębiorczych

·        Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w ramach rozwijania kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych stanowiących element kształcenia zawodowego kadry dydaktycznej specjalistycznej Szkoły

·        Doposażenie Szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny oraz narzędzia tik.