Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferty pracy

Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka
w Łodzi    z siedzibą przy al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86

ogłasza nabór na stanowisko pracy:

 

Samodzielny referent

 

 1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
 2. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 3. Wymagane wykształcenie: minimum średnie
 4. Ogólny staż pracy minimum 3 lata
 5. Wymagania związane ze stanowiskiem samodzielnego referenta:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • aktualna książeczka pracownicza do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • bezkonfliktowość i życzliwość,
 • uprzejmość, kultura osobista,
 • biegła znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych,
 • biegła znajomość obsługi programów: Windows, pakiet Office,
 • odpowiedzialność za realizację zadań (terminowość, sumienność),
 • dyspozycyjność,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 1. Zakres zadań i obowiązków:

Do obowiązków pracownika wynikających z zajmowanego stanowiska należą:

- prowadzenie sekretariatu szkoły zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

- dekretacja spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną

- przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczyciela

- wprowadzanie danych uczniów i nauczycieli do programu SIO-modernizacja

- dane dziedzinowe (cały zakres danych)

- wystawianie dokumentów związanych z przyjęciem i przekazaniem uczniów,

- procedura przeniesienia ucznia między szkołami w trakcie roku szkolnego,

- wystawianie zaświadczeń uczniowskich,

- prowadzenie księgi arkuszy ocen,

- wydawanie i rozliczanie świadectw szkolnych,

- przygotowywanie i wydawanie duplikatów świadectw szkolnych

- sporządzanie decyzji o zwolnieniu z zajęć WF oraz drugiego języka uczniów 

 • sporządzanie sprawozdań GUS i wysyłanie we właściwym terminie,
 • odbieranie i rejestrowanie orzeczeń o niepełnosprawności do PFRON, o potrzebie kształcenia specjalnego, o nauczanie indywidualne i wystawianie pism,
 • przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi,
 • prowadzenie spraw bieżących z WE, odpowiedzi na zapytania w drodze dostępu do informacji publicznej,
 • wystawianie zaświadczeń nauczycielom,
 • prowadzenie ewidencji delegacji i wyjść służbowych,
 • obsługa pocztowego programu Envelo (zakup znaczków pocztowych),
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej ISP nr 67 zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • dostarczanie i odbieranie korespondencji do i z urzędów związanych z funkcjonowaniem ISP nr 67,
 • obsługa i wprowadzanie dokumentów do programu Altar,
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go jak najbardziej efektywnie,
 • przestrzeganie regulaminu, przepisów i zasad obowiązujących w ISP nr 67, przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych i aktywne śledzenie zmian w przepisach dotyczących pracy szkoły,
 • prowadzenie rozliczeń RR i obiadów,
 • prowadzenie rejestru znaczków pocztowych i biletów MPK oraz ich wydawanie,
 • obsługa poczty internetowej, telefon,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora ISP nr 67,

- dbanie o dobro ISP nr 67, ochronę mienia i przestrzeganie przepisów BHP.

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV,
 • list motywacyjny, podanie o przyjęcie do pracy,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (RODO) na potrzeby związane z

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie

Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 w Łodzi przy al. ks. kard. S. Wyszyńskiego 86 w godzinach 09.00 – 16.00  w terminie do 16 sierpnia 2023 roku.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętych kopertach, opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta ”. Dokumenty dostarczone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty kandydata wybranego

w naborze i zatrudnionego w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 w Łodzi zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres jednego miesiąca od dnia otwarcia ofert. Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 w Łodzi nie odsyła dokumentów kandydatom. Jednocześnie informuję, że po zweryfikowaniu ofert,

z wybranymi osobami, zostaną przeprowadzone rozmowy indywidualne. O ich terminie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Na rozmowę należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi

Barbara Celmerowska