Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs - Jak rozumiem autyzm?

Regulamin Konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Organizatorem Konkursu są nauczyciele:
  - mgr Mariusz Antoniak - Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka
  w Łodzi;
  - mgr Joanna Kwiatkowska - Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka
  w Łodzi;
  - mgr Ewelina Filipczak - Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka
  w Łodzi;
  - mgr Paulina Matecka - Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka
  w Łodzi;
  - mgr Svitlana Pavlenko - Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. Alicji po drugiej stronie lustra.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych,
  w województwie łódzkim oraz opolskim;
 3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny;
 4. Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest
  w sekretariatach obu szkół oraz na ich stronie internetowej: 
  - Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi oraz;
  - Zespole Niepublicznych Szkół w Kup im. Alicji po drugiej stronie lustra.
 5. Przystępując do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU 

 1. Celem Konkursu jest zachęcenie uczniów do zainteresowania się tematem związanym
  z autyzmem. Poprzez samodzielne poszukiwanie informacji dotyczących autyzmu, uczeń zdobędzie samodzielnie wiedzę, a następnie wykona zadanie konkursowe. Poszukiwanie informacji, analiza, a następnie wykorzystanie ich w sposób praktyczny będzie najlepszą okazją do praktycznej nauki. Uczniowie poprzez samodzielne poszukiwanie informacji i wykonanie zadania konkursowego zostaną również uwrażliwieni na osoby z autyzmem. 
 2. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i jest podzielony na następujące kategorie i zadania konkursowe:
  - klasy I-III - zadaniem konkursowym jest przygotowanie kolorowanki - format A4 ; praca, która przedstawia relację uczniów z uczniem z autyzmem;
  - klasy IV-VII - zadaniem konkursowym jest przygotowanie lapbooka, który przedstawia tematykę związaną z autyzmem;
  - klasy VII-VIII - zadaniem konkursowym jest przygotowanie samodzielnie filmu, w którym zostaną zawarte kluczowe informacje o autyzmie.

3. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych: publicznych, niepublicznych
z województwa łódzkiego i opolskiego. Obejmuje także uczniów w edukacji domowej/Szkoły
w Chmurze.
Przygotowane prace konkursowe (kolorowanka, lapbook, film) można przesłać do organizatora konkursu na podany adres mailowy: konkursautyzmsp@gmail.com 

Adres mailowy dotyczy prac zgłoszonych zarówno z województwa łódzkiego, jak również
z opolskiego.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH 

 1. Uczestnicy konkursu klas I-III przygotowują kolorowankę w formacie A5 lub A4. 
 2. Uczestnicy konkursu klas IV-VI przygotowują lapbooka w formacie A4. 
 3. Uczestnicy konkursu klas VII-VIII przygotowują film, którego czas nie przekracza dwóch minut. Dodatkowe wymagania: rozdzielczość: (1080px: 1920px x 1080px), 720p: (1280px x 720px); maksymalny rozmiar pliku 200 MB; akceptowany format pliku: avi, mov, mp4, mpg, mpeg). Zadanie konkursowe może zostać przesłane do organizatora konkursu poprzez adres mailowy podany powyżej. 
 4. Do Konkursu można zgłaszać tylko prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest dany uczeń - autor zadania.
 5. Prace mogą być wykonane wyłącznie indywidualnie i zgłoszone przez szkołę za zgodą
  rodzica/opiekuna lub bezpośrednio przez rodzica/opiekuna. 
 6. Wykonane zadanie konkursowe powinno zostać wysłane na podany powyżej maila
  z uwzględnieniem następujących informacji:
  Treść wiadomości: imię i nazwisko autora zadania, nazwa szkoły, adres szkoły, województwo.
  Plik w formacie PDF lub JPG z nazwą: imię i nazwisko autora.
  Należy dołączyć zgodę na udział w konkursie oraz oświadczenia o prawach autorskich
  do wykonanej pracy.

5. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE 

 1. Zgłoszenia do Konkursu należy dostarczyć do dnia 8.03.2024r. do godziny 23:59 wysyłając zgłoszenie na podany adres mailowy. 
 2. Zgłoszenia do Konkursu mogą przesyłać wszystkie typy szkół podstawowych: publiczne, niepubliczne, specjalne. Konkurs obejmuje także uczniów w edukacji domowej/Szkoły
  w Chmurze.
 3. Zgłoszenie do Konkursu musi zawierać: 
 • wypełniony i podpisany formularz - Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu,, 
 • wypełniony i podpisany formularz „Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie
  i publikację danych osobowych”, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, 
 • wypełniony i podpisany formularz „Zgoda autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych”, który stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

- wypełniona i podpisana - Zgoda na udział w konkursie, która stanowi Załącznik 4 do Regulaminu.
D. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą oceniane. 


6. PRAWA AUTORSKIE I INNE 

 1. Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac lub ich części na wszystkich polach eksploatacji, tj.:
 2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
  egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu; 
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
  w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 4. Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy
  to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób,
  w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych. 
 5. Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych. Nadsyłając pracę na Konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku niepełnoletnich autorów prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy szkoły. 
 6. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu organizator może podjęć decyzję o zdyskwalifikowaniu pracy konkursowej. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora. 
 7. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii/nagrania
  i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku. 

 

7. NAGRODY

 1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca w każdej kategorii klas oraz nagrody dodatkowe za wyróżnione prace uczniów. 
 2. Laureaci Konkursu wraz z opiekunami otrzymają zaproszenie na spotkanie podsumowujące Konkurs, podczas którego zostaną wręczone nagrody, a także pamiątkowe dyplomy. 
 3. Dodatkowo prace laureatów i innych wybranych uczestników Konkursu mogą być prezentowane podczas wydarzeń organizowanych przez organizatorów niniejszego konkursu oraz w mediach społecznościowych, jak również na stronie internetowej organizatorów konkursu.
 4. Nagrody rzeczowe zostaną wydane zwycięzcom Konkursu przez organizatorów nagród. 

 

8. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 1. Komisja konkursowa:
  - organizatorzy: mgr Mariusz Antoniak, mgr Joanna Kwiatkowska, mgr Svitlana Pavlenko,
  mgr Ewelina Filipczak; mgr Paulina Matecka;
  - Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi;
  - Dyrektor Zespołu Niepublicznych Szkół im. Alicji po drugiej stronie lustra w Kup;
  - Przedstawiciel Fundacji AutismTeam;
  - Przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 w Łodzi. 
 2. Kapituła Komisji Konkursowej oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
  - zgodność pracy z tematem Konkursu oraz trafność i jasność przekazu;
  - walory artystyczne – oryginalne i twórcze podejście do tematu;
  - jakość merytoryczną – rzetelne i dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie kwestii;
  - ochrony prywatności i danych osobowych.
  Laureatami konkursu zostaną uczniowie, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową. 
 3. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie. 

 

9. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD 

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 9.04.2024 roku na stronach internetowych szkół każdego z organizatorów konkursu. 
 2. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody pocztą przesłane na adres podany w zgłoszeniu.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz
  w Internecie. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych. W związku z publikacją drukowaną
  lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. 
 4. Wszelkie informacje na temat Konkursu udziela: p. Mariusz Antoniak - Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi, p. Svetlana Pavlenko - Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. Alicji po drugiej stronie lustra. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy: konkursautyzmsp@gmail.com

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Maratońskiej 47b w Łodzi.
  W sprawach dotyczących Konkursu, można się kontaktować z Panem Mariuszem Antoniakiem, nauczycielem Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi,
  oraz Panią Svetlaną Pavlenko, nauczycielem Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup im. Alicji po drugiej stronie lustra.
 2. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Artur Błażyński (ISP67 w Łodzi) oraz Emilia Przebylska (ZNS w Kup). Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę konkursautyzmsp@gmail.com Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy udzielanie informacji na temat organizowanych konkursów. 
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika Konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu
  oraz ich prac na stronie internetowej Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi oraz Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup im. Alicji po drugiej stronie lustra w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej ISP 67 w Łodzi oraz Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup im. Alicji po drugiej stronie lustra, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO. 
 4. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit
  a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji
  i przeprowadzenia Konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach Konkursu. 
 5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia Konkursu, opublikowanie informacji o laureatach
  i archiwizację dokumentów. 
 6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553) – przez czas określony w tych przepisach. 
 7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do: 
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
  2. żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także
   prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
  3.  żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie nie
   jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych; 
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi
  zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach Konkursu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno
  – informacyjną w ramach upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych. 
 2. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez organizatorów Konkursu w związku
  z Konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem. 

Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych
w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

(formularz należy dołączyć do pracy)

Dane uczestnika konkursu: 

Imię i nazwisko autora pracy: ......................................................................... Wiek: ..........................................................................................
Adres i pełna nazwa szkoły:............................................................................... 

Dane opiekuna prawnego do kontaktu: 

Imię i nazwisko opiekuna prawnego: .....................................................................
Adres e-mail opiekuna prawnego: ....................................................................
Numer telefonu do kontaktu: ........................................................................... 

Województwo: ..............................................................................

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa (spot filmowy) jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste
i majątkowe do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich. 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu dla uczniów, zorganizowanym przez Integracyjną Szkołę Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi oraz Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. Alicji po drugiej stronie lustra i akceptuję jego warunki.

Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.

...........................................................................
CZYTELNY PODPIS RODZICA
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

 

............................................................................ 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA 


ZAŁĄCZNIK NR 2

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych 

(formularz należy dołączyć do pracy) 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy 

(imię i nazwisko opiekuna prawnego).................................................................. w związku
z udziałem w ogólnopolskim Konkursie dla uczniów szkół podstawowych w konkursie ……… , we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym Konkursie i jego wynikach. 

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi oraz Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. Alicji po drugiej stronie lustra,
w mediach. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania. 

...........................................................................
CZYTELNY PODPIS RODZICA
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

............................................................................ 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA
ORAZ WOJEWÓDZTWO


ZAŁĄCZNIK NR 3

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRACY KONKURSOWEJ I UPUBLICZNIENIE DANYCH UCZESTNIKA KONKURSU

(formularz należy dołączyć do pracy)

Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie i upublicznienie pracy konkursowej- „Jak rozumiem autyzm?” wraz z danymi osobowymi uczestnika konkursu (imię, nazwisko) z dostarczonej pracy konkursowej. Powyższe dane będą służyć do wskazania osób nagrodzonych i wyróżnionych.

Prace wraz z informacją o ich autorze zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatorów konkursu. 

Brak zgody uniemożliwi dokonanie powyższych czynności.

...........................................................................
CZYTELNY PODPIS RODZICA
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

............................................................................ 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA
ORAZ WOJEWÓDZTWO

 

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział 

............................................................................. ..................... (imię i nazwisko autora pracy) 

w Konkursie dla uczniów, organizowanym przez Integracyjną Szkołę Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi oraz Zespół Niepublicznych Szkół w Kup im. Alicji po drugiej stronie lustra , oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności Organizatorów konkursu. 

..........................................................................
CZYTELNY PODPIS RODZICA
LUB OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY 

............................................................................ 

MIEJSCOWOŚĆ, DATA
ORAZ WOJEWÓDZTWO