Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski - Recytuję Tuwima

Z przyczyn niezależnych od organizatora Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 
„Recytuję Tuwima” informujemy o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu.
Data została zmieniona z 7.03.2024 na 14.03.2024.

Za zmianę terminu konkursu serdecznie przepraszamy. 

Regulamin Konkursu 

 

1. Nazwa konkursu: 

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski: „Recytuję Tuwima”
Organizatorem Konkursu są nauczyciele Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi: mgr Mariusz Antoniak, mgr Ewelina Filipczak, mgr Paulina Matecka. 

2. Celem konkursu: 

Celem Konkursu jest popularyzowanie twórczości Juliana Tuwima; rozwijanie zdolności recytatorskich; odkrywanie uzdolnień polonistycznych; zainteresowanie uczniów poezją; wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa; prezentacja umiejętności uczniów; zachęcanie do występów na scenie. 

3. Zasady uczestnictwa: 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na terenie całej Łodzi.
Każda szkoła może zorganizować swój wewnątrzszkolny Konkurs, w którym wytypuje jednego reprezentanta szkoły. Przedmiotem Konkursu będzie prezentacja dowolnego utworu poetyckiego Juliana Tuwima. 

4. Terminarz: 

Szkoły chcące wziąć udział w Konkursie Recytatorskim, zgłaszają swoich kandydatów do 29.02.2024 na podany adres mailowy: m.antoniak@isp67.elodz.edu.pl wraz z dołączonymi zgodami. Proszę podać również tytuł wiersza, który będzie przedstawiany.
Etap międzyszkolny odbędzie się 7.03.2024 na terenie Integracyjnej Szkoły Podstawowej 

nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi ul. Maratońska 47b 94-102 Łódź.
O godzinie rozpoczęcia konkursu, uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo. 

5. Kryteria oceny 

Komisja Konkursowa:
Dyrektor Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi - mgr Katarzyna Polasik
Nauczyciel polonista - mgr Janusz Kaczorowski
Nauczyciel bibliotekarz - mgr Ewelina Filipczak 

Jury dokona oceny wg następujących kryteriów: dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, interpretacja tekstu, 

kultura słowa,
ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyty). 

6. Nagrody dla laureatów 

Fundatorem nagród jest Fundacja J.Tuwima i I. Tuwim w Warszawie. Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom Konkursu zostaną wręczone dyplomy – podziękowania. 

7. Postanowienia końcowe 

Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
Wszelkie kwestie nie ujęte w Regulaminie Konkursu rozstrzyga Organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym Regulaminie, jeśli nie 

wpływają one na szkodę Uczestników biorących udział w Konkursie.


Załącznik A

Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
............................................................................. ..................... (imię i nazwisko dziecka) 

w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim „Recytuję Tuwima” organizowanym przez Integracyjną Szkołę Podstawową nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi.  .........................................................................
(miejscowość, data)
(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)


Załącznik B
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

 

......................................................................... (imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna)

Niniejszym oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1231) wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego dziecka ........................................................................ (imię
i nazwisko dziecka) podczas (Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Recytuję Tuwima”) organizowanego przez Integracyjną Szkołę Podstawową nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi oraz wykorzystanie tego wizerunku poprzez umieszczanie zdjęć na stronach internetowych w celach informacji i promocji (Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Recytuję Tuwima”.
.........................................................................
(miejscowość, data)
(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego)