Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Regulamin Ogólnopolski Konkurs z języka niemieckiego

Z dniem 22.01.2024 roku oficjalnie Ambasada Szwajcarii została fundatorem nagród w Konkursie. 


 

 

Regulamin konkursu

1. ORGANIZATORAMI KONKURSU SĄ:

- Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi, reprezentowana przez Pana Mariusza Antoniaka;
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu - Biblioteka Austriacka, reprezentowana przez Panią Monikę Wójcik-Bednarz.

2. Postanowienia ogólne:
a) Do konkursu zgłaszać mogą uczniów nauczyciele każdego typu szkół podstawowych: publiczne, niepubliczne, specjalne. W konkursie mogą brać również udział uczniowie w edukacji domowej/Szkoły w Chmurze;
b) Zgłoszenie przez szkołę za zgodą rodzica/opiekuna lub bezpośrednio przez rodzica/opiekuna prawnego; c) Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny;
d) Zasady Konkursu zawarte są w niniejszym Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi oraz na stronie Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu - Biblioteki Austriackiej;
e) Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnicy akceptują zasady zawarte w Regulaminie.

2. CEL I PRZEDMIOT KONKURSU:

a) Celem konkursu jest:
- promowanie języka niemieckiego;
- rozbudzanie i pogłębianie zainteresowania krajami niemieckojęzycznymi: Niemcami, Austrią
i Szwajcarią;
- popularyzacja wiedzy o tradycjach i zwyczajach wielkanocnych w krajach niemieckojęzycznych;
- tworzenie sytuacji do bycia otwartym i tolerancyjnym na inne kultury i zwyczaje;
- doskonalenie kompetencji kluczowych oraz cyfrowych;
- tworzenie sytuacji do sprawdzania swojej wiedzy i umiejętności uczniów poprzez udział
w konkursie.
b) Przedmiotem Konkursu jest przygotowanie komiksu promującego tradycje i zwyczaje wielkanocne na terenie krajów niemieckojęzycznych. Praca wykonana ma zostać w języku niemieckim.
c) W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas I-VIII każdego typu szkół podstawowych publiczne, niepubliczne, specjalne. W konkursie mogą brać również udział uczniowie w edukacji domowej/Szkoły w Chmurze;
d) Uczestnik konkursu przygotowuje komiks w formacie A4, wykorzystując do tego dowolny program lub wykonując pracę odręcznie zachowując podany format, dowolną techniką.
e) Pracę należy przekazać do organizatorów konkursu w formacie JPG w czytelnej rozdzielczości do 8.03.2024 na adres mailowy: konkurswielkanocny2024@gmail.com;
f) Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest uczeń danej szkoły.

g) Praca może być przygotowana i zgłoszona indywidualnie lub parach. W sytuacji zgłoszenia pary nagroda przyznawana jest parze jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu oraz wymianie na ekwiwalent pieniężny.

3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

a) Prace konkursowe należy przesłać na w/w adres mailowy do dnia 8.03.2024, zachowując następujące wytyczne:
- Temat wiadomości: Nazwisko i imię ucznia, miejscowość oraz wiek;
- Dołączony plik zapisany w formacie JPG;

b) Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie trzech reprezentantów szkoły z każdej kategorii wiekowej: I-III, IV-VI, VII-VIII;
c) Do wiadomości mailowej należy dołączyć również skan wypełnionego i podpisanego formularza oraz Oświadczenie opiekuna prawnego autora pracy (zgodnie z załącznikiem A);
d) Wypełniony i podpisany formularz „Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie
i publikację danych osobowych” (zgodnie z załącznikiem B).
e) Zgodę na udział w konkursie (załącznik C);
f) Zgoda na publikację pracy konkursowej i upublicznienie danych uczestnika konkursu (załącznik D); g) Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie Konkursu, nie będą brane pod uwagę w ocenie prac.

4. PRAWA AUTORSKIE I INNE

a) Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszających prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody osób uprawnionych.

b) Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym w działaniach informacyjno-edukacyjnych oraz udostępnione na stronie internetowej, czy w mediach społecznościowych. Nadsyłając pracę na Konkurs autor pracy lub opiekun prawny autora pracy (w przypadku niepełnoletnich autorów prac), zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska autora pracy oraz nazwy szkoły.

c) W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu organizator może podjęć decyzję
o zdyskwalifikowaniu pracy konkursowej. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres Organizatora.
d) Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do fotografii

i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do jej publikacji lub innego rozpowszechniania, a w przypadku utrwalenia wizerunku innych osób posiada zgodę tych osób na rozpowszechnienie ich wizerunku.

5. NAGRODY

a) W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody rzeczowe za zajęcie I-III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz dyplom;
b) Szczegóły dotyczące wartości oraz rodzaju nagród rzeczowych zostaną przekazane przez Organizatora w odrębnym komunikacie;
c) Zwycięzcy Konkursu z opiekunami otrzymają zaproszenie na spotkanie online promującym zwyczaje wielkanocne w krajach niemieckojęzycznych: w Niemczech, Austrii i Szwajcarii - spotkanie organizowane przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu - Biblioteka Austriacka, reprezentowana przez Panią Monikę Wójcik-Bednarz.
d) Nagrody rzeczowe zostaną wysłane zwycięzcom konkursu przez organizatorów konkursu.

6. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

a) W celu oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą:
- organizatorzy konkursu
- nauczyciel języka niemieckiego w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi - Pani Sylwia Kasica;
- nauczyciel plastyki w Integracyjnej Szkole Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi - Pani Magdalena Adamczyk;
- plastyczka - pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu - Joanna Cichosz;
- Przedstawiciel fundatora nagrody.
b) Kapituła Komisji konkursowej oceni prace, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność pracy z tematem Konkursu oraz trafność i jasność przekazu;
- walory artystyczne – oryginalne i twórcze podejście do tematu;
- jakość merytoryczna – rzetelne i dostosowane do wieku odbiorców przedstawienie tematyki wielkanocnej. c) Laureatami konkursu zostaną uczniowie, których prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję konkursową.
d) Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie.

7. WYNIKI KONKURSU ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

a) Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 20 marca 2024 roku na stronach internetowych: - Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi: https://isp67.pl/
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu - Biblioteka Austriacka: https://www.ba.wbp.opole.pl/ b) Laureaci konkursu zostaną powiadomieni najpóźniej do 21.03.2024 przez Organizatora

o wynikach drogą elektroniczną oraz o spotkaniu organizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu - Bibliotekę Austriacką.
c) Webinar organizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu - Bibliotekę Austriacką będzie organizowany przy użyciu platformy Zoom - 26.03.2024.

8 . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysłane prace, których nie otrzyma z powodów technicznych lub z powodu błędnego wpisania adresu.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac wraz z podaniem nazwiska również w materiałach promocyjnych, w wydawnictwach okolicznościowych i materiałach prasowych oraz w Internecie. Prawo to organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak aby bez dodatkowych zezwoleń mógł zaprezentować wybrane prace lub ich części w przyszłych publikacjach drukowanych lub elektronicznych.
W związku z publikacją drukowaną lub elektroniczną nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów Konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
d) Wszelkie informacje na temat konkursu udziela: p. Mariusz Antoniak Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi oraz Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi (e-mail: konkurswielkanocny2024@gmail.com).

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

a) Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi przy ul. Maratońskiej 47b w Łodzi.
W sprawach dotyczących konkursu, można się kontaktować z Panem Mariuszem Antoniakiem, pracownikiem Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi poprzez adres mailowy: konkurswielkanocny2024@gmail.com

b) Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Artur Błażyński (ISP67 w Łodzi)
Można się z nim kontaktować poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu dostępną na stronie: https://uodo.gov.pl /pl/p/kontakt lub e-mailem na adres: e-mail: konkurswielkanocny2024@gmail.com Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy udzielanie informacji na temat organizowanych konkursów.
c) Dane osobowe podane przez Uczestnika konkursu, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, publikacji informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronie internetowej Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 im. Janusza Korczaka
w Łodzi w mediach w związku z promocją działalności edukacyjnej ISP 67 w Łodzi oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu - Biblioteki Austriackiej, a także w celach archiwizacyjnych i zapewnienia rozliczalności wymaganej przepisami ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja) o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO.
d) Dane osobowe przedstawicieli laureatów konkursu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród.
e) Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit
a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji
i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.
f) Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, opublikowanie informacji o laureatach i archiwizację dokumentów.
g) Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 553) – przez czas określony w tych przepisach.
g) Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
a także prawo do żądania ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
w ramach sprawowania władzy publicznej;
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

w przypadku gdy przetwarzanie nie jest oparte na przesłance zgody osoby na przetwarzanie jej danych;
h) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Konkursu, powiadomienia laureatów o wynikach konkursu i przyznaniu nagród oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością edukacyjno – informacyjną
w ramach upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych.
i) Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez organizatorów konkursu w związku
z konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych
w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

j) Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w pracy konkursowej w sposób zautomatyzowany.

 

Załącznik A
OŚWIADCZENIE OPIEKUNA PRAWNEGO AUTORA PRACY

Dane uczestnika konkursu:
Imię i nazwisko autora pracy: ......................................................................... Wiek: ................................................................................................................. Adres i pełna nazwa szkoły:...............................................................................

Dane opiekuna prawnego do kontaktu:
Imię i nazwisko opiekuna prawnego: ..................................................................... Adres e-mail opiekuna prawnego: .................................................................... Numer telefonu do kontaktu: ...........................................................................

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe i aktualne, a praca konkursowa (komiks) jest wynikiem samodzielnej pracy autora. Autorowi przysługują wszelkie autorskie prawa osobiste
i majątkowe do pracy konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Konkursu dla uczniów, zorganizowanym przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Integracyjną Szkołę Podstawową nr 67
w Łodzi oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu - Bibliotekę Austriacką i akceptuję jego warunki.
Oświadczam, że zgłoszona praca nie zagraża i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich, które wynikają z tytułu naruszenia ich praw odpowiada uczestnik Konkursu.

........................................................................................................... CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

.......................................................................................................... MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Zgoda B

Zgoda opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska autora pracy

(imię i nazwisko opiekuna prawnego)................................................................................................... w związku z udziałem w ogólnopolskim Konkursie dla uczniów n na komiks promujący tematykę tradycji i zwyczajów w krajach niemieckojęzycznych: Niemiec, Austrii i Szwajcarii wśród uczniów we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o nim i jego wynikach.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych podanych w zgłoszeniu, w celu przeprowadzenia i realizacji Konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej poprzez stronę internetową - Integracyjnej Szkoły Podstawowej nr 67 im. Janusza Korczaka w Łodzi: https://isp67.pl/
- Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu - Biblioteki Austriackiej: https://www.ba.wbp.opole.pl/ w mediach oraz w ramach działalności edukacyjno – informacyjnej Organizatora.

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania.

........................................................................................................... CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

.......................................................................................................... MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Załącznik C
Zgoda na udział w konkursie

Wyrażam zgodę na udział
............................................................................. ................ (imię i nazwisko autora pracy)
w Konkursie dla uczniów, organizowanym przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, Integracyjną Szkołę Podstawową nr 67 w Łodzi oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Opolu - Bibliotekę Austriacką oraz na nieodpłatne wykorzystanie nadesłanej pracy w działalności
w/w instytucji.

............................................................................................................ CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

.............................................................................................................. MIEJSCOWOŚĆ, DATA

Załącznik D

ZGODA NA PUBLIKACJĘ PRACY KONKURSOWEJ I UPUBLICZNIENIE DANYCH UCZESTNIKA KONKURSU

Wyrażam zgodę na bezpłatne i nieograniczone czasowo wykorzystanie i upublicznienie pracy konkursowej- ogólnopolski konkurs z języka niemieckiego NA KOMIKS na temat Osterbräuche in Deutschland, Österreich und der Schweiz / Zwyczaje wielkanocne
w Niemczech, Austrii i Szwajcarii wraz z danymi osobowymi uczestnika konkursu (imię, nazwisko) z dostarczonej pracy konkursowej. Powyższe dane będą służyć do wskazania osób nagrodzonych i wyróżnionych.

Prace wraz z informacją o ich autorze zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatorów konkursu.
Brak zgody uniemożliwi dokonanie powyższych czynności.

............................................................................................................ CZYTELNY PODPIS RODZICA/OPIEKUNA

.............................................................................................................. MIEJSCOWOŚĆ, DATA