Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 i Publiczne Gimnazjum Integracyjne nr 47 w Łodzi
wystąpiły o nadanie obu placówkom imienia Janusza Korczaka.

 

Decyzja o wyborze patrona została podjęta jednogłośnie
przez Dyrekcję, Radę Pedagogiczną, rodziców i uczniów placówki.
Postać tę uznaliśmy za ideał godny naśladowania, człowieka, który wpisał się w historię świata i wychowania.

 

Janusz Korczak – lekarz, pisarz, pedagog, wielki Polak, wielki Żyd, współczesny symbol
bezgranicznego zaangażowania wychowawcy w sprawy dziecka.
Poświęcił się całkowicie dzieciom opuszczonym i zaniedbanym.
Żył wśród nich, cieszył się ich radościami, przeżywał smutki i niepokoje.
Wprowadził nowe techniki wychowawcze: praca dla siebie i innych, samowychowanie, samorządność,
rozwijanie i kształtowanie opinii społecznej, zaspakajanie emocjonalnych potrzeb wychowanków.
Domagając się pełnoprawnej pozycji dziecka, otwierał drogę do realizacji swojej naczelnej idei mówiącej,
że "dziecko jest pełnowartościowym, równym nam człowiekiem.
I to w każdej fazie swego rozwoju, w każdej instytucji i w każdej sytuacji”.

 

Aktualność idei korczakowskiej można zaobserwować w wielu dziedzinach życia społecznego i kulturalnego.
Świadczące o tym dowody to przede wszystkim istnienie w wielu krajach stowarzyszeń imienia Korczaka.
Wydarzeniem na skalę światową było uznanie przez UNESCO setnej rocznicy urodzin Korczaka
za datę pamiętną w dziejach ludzkości.
Rokrocznie odbywają się w różnych krajach sympozja, seminaria, konferencje lokalne i międzynarodowe
poświęcone analizie działalności pedagogicznej, pisarskiej i lekarskiej Janusza Korczaka.

 

Korczak staje się patronem coraz większej liczby placówek oświatowo – wychowawczych.
Jego imię nadaje się ulicom, placom, statkom, a nawet odkrytej gwieździe.
Ponadto organizowane są poświęcone mu liczne wystawy i festiwale.

 

Nasza szkoła również pragnie zostać godnym kontynuatorem idei korczakowskiej.